کمپیلوبکتریوزیس چیست؟

کمپیلوبکتریوزیس یک نوعی از التهاب معده و روده است که توسط یک باکتریا که بنام کمپیلوباکتریاد میشود، پیدا میگردد. کمپیلوبکتریوزیس میتواند  سال و نوجوانان معمول ۵هرکسی را دچار سازد، اما بیشتر در اطفال زیر است. علایم مرض در افراد مسن که بیماریهای دیگر طبی دارند شدید تر است.

علایم کمپیلوبکتریوزیس چیست؟

معمول ترین علامۀ کمپیلوبکتریوزیس اسهال (که ممکن است دارای خون و مخاط باشد) تب، تشنج وگرفتگی معده، دلبدی واستفراق میباشد. بین دو تا پنج روز را در بر ً وقتی باکتریا از طریق دهن گرفته شد، معمولا میگیرد تا شما رامریض سازد (گرچه  ممکنست بین یک تا ده روز تغیر کند). برای ردیابی علت مرض مهم است بدانید که در هفتۀ قبل از مریض شدن در کجاها بوده وچه خورده ونوشیده اید.

کمپیلو با کتر در کجا یافت میشود؟

کمپیلوبکتر درحیوانات مانند مرغ خانگی، پرندگان، گاو وگوسفند وحیوانات خانگی به شمول چوچه های سگ وپشک یافت میگردد.

چگونه کمپیلوبکتریوزیس انتشار میکند؟

کمپیلوبکتریوزیس آنگاه رخ میدهد که کمپیلوبکترتوسط دهن گرفته شود که بهر کدام از طریقه های ذیل میتواند اتفاق افتد:

·         پخت نا کافی

درگوشت های خام بخصوص در گوشت مرغ موجود است. ًکمپیلوباکتر اغلبا وقتی گوشت خوب پخته نشده برای صرف انسانی عرضه میگردد، این باکتریا ممکنست زنده مانده وسبب مبتلا کردن کسی که این غذا را میخورد گردد. شیر پاستوریزه نشده نیز ممکنست با کمپیلوبکتر آلوده باشد.

·         آلودگی متقاطع

آلودگی متقاطع، انتشار باکتریا است از چیزی آلوده شده با باکتریا به چیزی که آلوده نشده باشد. آلوده شده با باکتریا به صورت متقاطع غذای آماده ًهنگامیکه غذای پخته نشده به صرف را آلوده کند، کمپیلوباکترمیتواند انتشار کند، چه به صورت مستقیم وچه غیر مستقیم از طریق ظروف وسامانهایکه برای آماده سازی غذای خام  برش)، آب نیز میتواند با کمپیلوباکتر آلوده ُاستفاده میشوند (مانند کارد وتخته شود. برای جلوگیری ازآلودگی متقاطع، در کاربرد غذای خام همیشه باید وسایل جداگانه بکارگرفته شده وبه صورت جداگانه ازغذای پخته وآماده به صرف، نگهداری شود.

·         انتشار از شخص به شخص

افراد مبتلا به کمپیلوباکتریوزیس درمواد غایطۀ خود کمپیلوباکتررا دارند. اگر این افراد دست های خودرا بعد از رفتن به توالت نشویند، بعد این دست های آلوده میتوانند باکتریا را به سطح ها وچیزهایی که افراد دیگربه آنها دست میزنند انتشار دهند. دست های آلوده همچنان میتوانند باکتریا را به غذاهای که دیگران صرف میکنند انتشار بدهند. دست ها همچنان وقتیکه شخص نپی(پوشک) اطفال را که دارای عفونت کمپیلو باکتریا است تبدیل میکند با باکتریا آلوده میگردند. انسان ها وحیوانات میتوانند کمپیلوباکتر را بدون آنکه هیچگونه علایم نشان دهند ویا هفته ها بعد از آنکه علایم متوقف گرید، در مواد غایطۀ خود حمل کنند. این افراد وحیوانات، با آنهم میتوانند مرض را به دیگران انتقال دهند.

فکر میکنم مبتلا به کمپیلو باکتریوزیس هستم چه باید بکنم؟

اگر علایم کمپیلوباکتریوزیس دارید، به داکترخود آنرا گذارش دهید. این سبب اطمینان میگردد که تداوی ومشورۀ مناسب را دریافت دارید وهم قدم های لازم برداشته شود که از شیوع مرض بکاهد.

با آنهم میتوانم کار کنم؟

کسانیکه با غذا سر وکار دارند، کارمندان کودکستانها و کارمندان صحی که دچار کمپیلوباکتریوزیس اند تا وقتیکه علایم مرض شان متوقف نشده اند باید کار نکنند. اطفال تا هنگامیکه علایم مرض شان توقف نکرده است باید به کودکستان، مراکز مراقبت اطفال و مکتب نروند.

چگونه میتوانم از انتشار مرض به دیگران جلوگیری کنم؟

خطر انتشار کمپیلو باکتریوزیس به دیگران را میتوان تقلیل داد. خیلی مهم اینست که کسانیکه دچار کمپیلو باکتریوزیس هستند غذای را که دیگران صرف میکنند، آماده نکنند، به غذا دست نزنند و دستمال و روشویۀ خودرا با دیگران شریک نسازند.

چگونه میتوانم از مبتلا شدنم به کمپیلوباکتریوزیس جلوگیری کنم؟

با پیروی از هدایات زیر هرکسی میتواند چیزی انجام دهد که از دچار شدن به کمپیلو باکتریوزیس جلوگیری شود:

 شستن دقیق دستها

هرکس باید دست خودرا بطور دقیق با صابون و آب جاری و گرم برای مدت حداقل ۱۵ ثانیه بشوید:

·         قبل از آماده سازی غذا

·         دربین دست زدن به غذای خام و غذای آماده به صرف.

·         قبل از صرف غذا

·         بعد از رفتن به توالت ویا تبدیل پوشک (نپی)

·         بعد از کار در باغچه

·         بعد از تماس با حیوانات یا فضلۀ آنها

کسانیکه با غذا سروکار دارند باید از دستمالهای کاغذی یکبار مصرف ویا خشک کن هوا بخاطر خشک کردن دست خود استفاده کنند. دستمالهای تکه ای توصیه نمیشوند چون بزودی کثیف شده ومیتوانند که مکروبهارا از یک شخص به شخص دیگر انتقال دهند.

نگهداری و کاربرد محفوظ غذا

غذای خام وپخته را با یک سامان ( مانند انبورک، چاقو، تختۀ برش) به کار نبرید، مگر آنکه دربین استفاده خوب شسته شود.

تمام لوازم و سطوح آشپزخانه را پاک نگهداری کنید.

غذا را با گذاشتن در قفسۀ پایین یخچال ویا با استفاده از داش مکروویف یخزدایی کنید.

تمام غذاهای خام را خوب بپزید به خصوص گوشت مرغ را. مطمئین شوید که سرتاسر گوشت خوب پخته شده باشد و مایع شفاف باید جاری گردد.

غذای پخته را درظرف یک ساعت بعد از پختن در یخچال بگذارید.

غذای خام را پایین ترازغذای پخته و یا آماده برای صرف، نگهدارید تا از آلودگی متقابل جلوگیری شود.

غذا را درحرارت پایین تراز ۵ درجۀ سانتی گراد ویا بالاتر از ۶۰ درجۀ سانتیگراد نگهدارید تا از رشد مکروبها جلوگیری شود.

سبزیجات خام را پیش از خوردن خوب بشویید.

غذای پخته را دوباره حرارت دهید تا درجۀ حرارت داخلی آن به ۷۵ سانتیگراد برسد.

غذا را از حشرات، جوندگان و دیگر حیوانات حفاظت کنید.

پختن با مکروویف

بخشی ازعمل پختن با مکروویف شامل زمان معین برای پختن میگردد. در وقت استفاده از مکروویف، هدایات کارخانۀ سازندۀ آنرا با دفت بخوانید و زمانهای معین پختن را با دقت در نظر بگیرید تا اطمینان حاصل گردد که غذا قبل از خوردن خوب پخته شده باشد.

پاک کردن خانه

تشناب و توالت را زود زود بشویید تا از انتشار مکروب جلوگیری شود. به سطوح مانند توالت، دستک ها، نلهای آب و میزهای تبدیل کردن پوشک(نپی) بطور خاص توجه کنید. چاهک های ریگ میتواند توسط فضله و ادرار حیوانات آلوده گردند. ریگهارا با چنگگ جمع کنید و فضلۀ حیوانات را برطرف کنید. ساحه را در موقعیکه مورد استفاده نیست بپوشانید.

آب از منابع غیر تصفیه شده

آب غیر تصفیه شده که مستفیما ازجهیل ها یا دریاها میایند ممکنست بافضلۀ انسانی و حیوانی آلوده باشند. آب این منابع را قبل از نوشیدن خوب جوش بدهید. اگر فکر میکنید که غذای خاصی سبب مرض شما شده است به شعبۀ صحی شهرداری هرچه زودتر آنرا گذارش دهید. باقیماندۀ این غذارا که فکر میکنید سبب مرض شما شده است دریخچال نگهدارید.