از انگل کبد چینی به نام چای کلونورکیس ناشی می‌شود.