ناشی از بورخولدریا سودومالی است که در خاک و آب یافت می‌شود.