عفونت ناشی از کرم پهن روده‌ای و عمدتاً متاگونیموس یوکاگاوی که منجر به علائمی نظیر اسهال و درد قولنجی شکم می‌شود.