به خاطر مصرف گیاهان آبزی خام آلوده به کبد روده‌ای به نام فاسیولوپزیس بوسکی و یا مصرف آب آلوده بروز می‌کند.