ام ار اس آ یک باکتری است

از این باکتری میتوانید به یک عفونت یا التهاب مبتلا شوید.

بعنوان مثال التهاب و عفونت مجاری ادرار یا عفونت پوستی. هرکس میتواند به ام ار اس آ مبتلا شود.

این عفونت برای افراد سالم معمولا خطرناک نیست.در صورت مقاومت کم بدن سریعتر میتوان عفونت گرفت. خیلی از افراد این باکتری را دارند ولی ناراحتی ندارند. بعضی دیگر این باکتری را داشته و ناراحتی دارند.

آنان مثلا یک زخم عفونی یا التهاب داشته که به آسانی خوب نمیشود. درمان ام ار اس آ مشکل است. خیلی از آنتبیویتک ها اثر ندارند.

شما میتوانید دیگران را به ام ار اس آ  مبتلا کنید.

دکتر آزمایش میکند آیا شما ام ار اس آ دارید یا خیر.این آزمایش چگونه انجام میشود؟

 شاید شما مبتلا به باکتری ام ار اس آ هستید ولی به آنواقف نیستید. دکتر با یک پنبه سواب از بینی و گلو شما نمونه برداری میکند. او این نمونه را به آزمایشگاه میفرستد. شما باید چند روز برای نتیجه آزمایش صبر کنید. آنگاه میدانید آیا ام ار اس آ دارید یا خیر.اگر در بیمارستان هستید در مدت زمان انتظار برای نتیجه آزمایش در یک اطاق ایزوله (قرنطینه) نگاه داری میشوید.شما در این اطاق  تنها هستید. امدادگرانی که از شما مراقبت میکنند دستکش، پیش بند، ماسک و کلاه پوشیده اند. بدین ترتیب از پخش ام ار اس آ در بیمارستان پیشگیری شده تا دیگران در بیمارستان به ام ار اس آ مبتلا نمیشوند. دیگر به ام ار اس آ مبتلا نیستید شما به اطاق عادی منتقل شده و امدادگران دیگر لباس مخصوص نمیپوشند. دیگر به ام ار اس آ مبتلا هستید در اتاق ایزوله میمانید

شما وقتی به باکتری ام ار اس آ مبتلا هستید، شما از این باکتریاحیانا هیچ احساسی نمیکنید.  باکتریها میتواند در روی بدنیا داخل بدن شما باشند. بویژه روی پوست و داخل بینی شما.باکتری اغلب خودش بدون دارو دوباره ناپدید میشود. امکان دارد شما این باکتری را به دیگران منتقل کرده و گاهی آنان مریض میشوند.

آیا درمان لازم است؟

دکتر تشخیص میدهد آیا شما برای خلاصی از باکتری ام ار اس آ احتیاج به درمان دارید یا خیر.اگر شما به مراقبت احتیاج دارید چه اتفاقی می افتد؟ اگر در بیمارستان هستید شما را به اطاق جداگانه میبرند (اطاق ایزوله). دکترها و پرستارها دستکش، پیش بند، ماسک و کلاه میپوشند. چرا شما به اطاق جداگانه (اطاق ایزوله) منتقل میشوید؟ بیمارستانها در مورد باکتری ام ار اس آ خیلی محتاط هستند. دکترها نمیخواهند باکتری خودش را در تمام بیمارستان پخش کند. باکتری برای افرد مریض خطرناک است. آیا باردار هستید؟ ام ار اس آ برای جنین خطرناک نیست. در صورت زایمان در یک بیمارستان شما در یک اطاق ایزوله زایمان میکنید.