با ناراحتی شکم، استفراغ، کاهش وزن و اسهال مشخص می‌شود که به خاطر مصرف انگل‌های متعلق به جنوس دیفیلو بوتریوم بروز می‌کند.