بیماری های عفونی سومین علت ایجاد سرطان در سراسر دنیا شناخته می شوند.

مهمترین عفونت هایی که می توانند منجر به ایجاد سرطان شوند شامل موارد زیر است:

سرطان معده ناشی از عفونت هلیکوباکتر پیلوری
سرطان دهانه رحم ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی (ویروس زگیل تناسلی)
سرطان کبد ناشی از ویروس های هپاتیت B و C
لنفوم بورکیت و سرطان نازوفارنکس ناشی از ویروس EBV
سارکوم کاپوسی و لنفوم غیر هوچکین ناشی از ویروس های HIV و HHV8
سرطان مثانه و روده بزرگ ناشی از انگل شیستوزومیازیس
لوکمی-لنفوم سلول T بزرگسالان ناشی از ویروس HTLV1

روش های مهم سرطان زایی عفونت ها:

۱-التهاب مزمن
۲-ایجاد مواد سرطان زا
۳-ادغام ژن ویروس در ژن سلول انسانی و ایجاد تغییرات برای سرطانی شدن.